Статут закладу освіти

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1.      Конотопський дошкільний навчальний заклад(ясла-садок) №3 «Теремок» Конотопської міської ради Сумської області(далі – дошкільний заклад)створено в 1983 році, знаходиться у комунальній власності,є неприбутковою організацією.

1.2.      Засновник дошкільного закладу є Конотопська міська рада Сумської області в особі відділу освіти. Міська рада здійснює фінансування дошкільного закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування.

1.3.      Дошкільний заклад в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» , Положенням про дошкільний навчальний заклад України ( далі – Положення), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року №305, «Національною доктриною розвитку освіти», «Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні», іншими законодавчими актами, актами Президента України, Кабінету Міністрів, наказами МОН, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та власним статутом.

1.4.      Дошкільний заклад є юридичною особою, має печатку та штамп встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства.

1.5.      Головною метою закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді  та оздоровленні дітей, створення  умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

1.6.      Діяльність дошкільного закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення  фізичного  і психічного здоров’я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.

1.7.      Заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням та даним статутом:

– самостійно відкриває рахунки;

– здійснює всі фінансові операції;

– веде бухгалтерський облік.

1.8.      Заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

– реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту»;

– забезпечення  рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу;

– дотримання безпечних умов освітньої діяльності;

– дотримання договірних зобов’язань із засновником, юридичними та фізичними особами;

1.9. Дошкільний заклад має право:

– користуватися пільгами, що передбачені законодавством;

– проводити в установленому порядку державні ліцензування та атестацію;

– визначати форми та засоби навчально-виховної роботи;

– розробляти та впроваджувати авторські, варіативні, інваріантні програми, навчально-виховної та науково-методичної роботи з урахуванням державних стандартів, затверджуючи їх в установленому законодавством порядку;

– визначати контингент вихованців дошкільних груп у погодженні із засновником;

– організовувати підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації та стажування педагогічних кадрів;

– формувати штатний розпис, встановлювати форми матеріального та морального заохочення в межах кошторису, затвердженого засновником на основі визначених умов в установленому законодавством порядку;

– запрошувати на роботу спеціалістів на договірних засадах, контрактних умовах за згодою із засновником, затверджених відділом освіти міської ради;

– бути розпорядником рухомого та нерухомого майна на правах оперативного управління згідно з чинним законодавством і цим статутом;

– отримувати кошти та матеріальні цінності від органів державного управління, юридичних і фізичних осіб;

– залишати у своєму розпорядженні та використовувати кошти від господарської діяльності дотримуючись чинного законодавства України;

– розвивати власну соціальну базу, мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів;

– спрямовувати кошти на благоустрій соціально-побутових об’єктів;

– здійснювати капітальне будівництво та реконструкцію, капітальний ремонт на договірній основі;

– об’єднувати на договірній основі свою діяльність з діяльністю суб’єктів підприємницької діяльності, установ і організацій в Україні та поза її межами, фізичними особами;

– надавати платні послуги, перелік яких затверджено відповідною постановою Кабінету Міністрів України;

– дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально – технічної бази.

1.10. Взаємовідносини між дошкільним закладом з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

II. КОМПЛЕКТУВАННЯ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ.

2.1.      Тип , структура та порядок комплектування дошкільного закладу визначається на основі чинних нормативних документів про освіту, виходячи із наявного контингенту дітей дошкільного віку, ліцензування, атестації дошкільного закладу, функцій, напрямків освітньої діяльності, добору кадрів, педкадрів, фінансового забезпечення кадрів.

2.2       Групи комплектуються за віковими ознаками .

2.3.      У дошкільному закладі функціонують групи загального розвитку, спеціальні групи.

2.4.      Дошкільний заклад має групи з денним, короткотривалим перебуванням (до 4 годин утримання); прогулянкові групи.

2.5.      Наповнюваність груп дітьми становить:

– ясельного віку до 15-20 осіб;

– дошкульного віку до 20-25 осіб;

– групи для дітей з вадами мови до 12-15 осіб;

– група для частохворіючих дітей до 15 осіб;

– група короткотривалого перебування до 10 осіб;

– групи різновікового віку до 15-20 осіб;

– групи в оздоровчий період до 15-20 осіб.

2.6.      Для зарахування дитини у заклад необхідно пред’явити наступні документи: заява від батьків, або осіб що їх замінюють; медичну карта дитини (Ф26),форма 26\о з профілактичним оглядом, інформація про щеплення, або медичний відвід від щеплень; свідоцтво про народження дитини; документи що підтверджують право на звільнення від  плати за харчування ,або зменшення її розмірів.

2.7 Завідувач дошкільного закладу зараховує дітей до дошкільного закладу після подання батьками документів передбачених п.2.6. цього статуту.

2.8.      За дитиною зберігається місце у закладі у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній період (75днів).

2.9.      Відрахування дітей із закладу може здійснюватись:

– за бажанням батьків, або осіб що їх замінюють;

– на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її   подальшого перебування в дошкільному закладі цього типу);

– у разі не сплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини після установленого терміну на протязі 10 календарних днів(сплата за харчування дитини в дошкільному закладі здійснюється до 10 числа поточного місяця);

– при невідвідуванні дитиною дошкільного закладу без поважних причин протягом одного місяця.

2.10.    Термін письмового повідомлення батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів.

2.11 Забороняється безпідставне відрахування дітей з дошкільного закладу.

ІІІ. РЕЖИМ РОБОТИ ЗАКЛАДУ.

3.1.      Дошкільний заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем ,протягом 10,5 годин. Вихідні дні – субота, неділя, святкові дні.

3.2.      Щоденний графік роботи закладу з 7.30 до 18.00.

3.3.      Щоденний графік роботи груп закладу:

–  з 7.30 до 18.00;

– чергової групи в ранкові години з 7.00 до 7.30;

– чергової групи в вечірні години з 18.00 до 19.00.

IV. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО – ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У ЗАКЛАДІ.

4.1.      Навчальний рік у дошкільному закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня до 31 серпня (оздоровчий період) у закладі проводиться оздоровлення дітей.

4.2.      Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.

4.3.      План роботи закладу схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується керівником закладу і погоджується з управлінням освіти Макіївської міської ради. План роботи закладу на оздоровчий період затверджується завідуючою дошкільного закладу та погоджується з міською райсанепідемстанцією і відділом освіти Конотопської міської ради.

4.4.      У дошкільному закладі визначена українська мова навчання і виховання дітей.

4.5.      Навчально  – виховний процес у дошкільному закладі здійснюється за державною програмою розвитук та виховання дітей дошкільного віку.

4.6.      Дошкільний заклад організовує освітній процес за  еколого – естетичним напрямком.

4.7.      Дошкільний заклад надає додаткові освітні послуги які не зазначені Державною базовою програмою, лише на основі угоди між батьками або особами, які їх замінюють та дошкільним закладом у межах гранично допустимого навантаження дитини,визначеного Міністерством освіти  і науки разом з Міністерством охорони здоров’я:

– з хореографії;

– з англійської мови;

– спортивну секцію.

Платні послуги можуть надаватися в дошкільному закладі згідно переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами (Постанова Кабінету Міністрів України від 21.01.1997р. №38 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами»).

Відмова батьків або осіб , які їх замінюють від запропонованих додаткових освітніх послуг не може бути підставою для відрахування дитини з дошкільного навчального закладу. Платні послуги не можуть надаватися замість або в рамках Державної освітньої програми.

V. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ У ЗАКЛАДІ.

5.1.      Порядок забезпечення продуктами харчування дітей дошкільного віку визначається організацією – переможцем тендерних торгів відповідно до санітарно-епідеміологічних правил і норм.

5.2.      У дошкільному закладі встановлено 4-х разове харчування : сніданок, обід, полуденок, вечеря. На літній оздоровчий період – 5-ти разове харчування (вводиться другий сніданок). Група з короткотривалим перебуванням дітей  – без харчування.

Для дітей ,які перебувають у дошкільному закладі менше  як 6 годин, організація харчування, його форми і кратність визначаються за домовленістю з батьками або особами , які їх замінюють.

5.3.      Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотримання термінів реалізації продуктів покладається на медичних працівників та керівника дошкільного закладу.

VI. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ У ЗАКЛАДІ.

6.1.      Медичне обслуговування дітей закладу здійснюється на безоплатній основі за територіальним принципом , штатними медичними сестрами та медичними працівниками Конотопської дитячої поліклініки ЦРЛ,.

6.2.      Медичний персонал здійснює лікувально – профілактичні заходи, в тому числі проведення обов’язкових медичних оглядів, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання, загартуванням, дотриманням санітарно – гігієнічних норм та правил, режимом та якістю харчування.

6.3.      Дошкільний заклад надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально – профілактичних заходів.

VII. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО – ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ.

7.1.      Учасниками навчально – виховного процесу у закладі є: діти дошкільного віку, керівник,  педагогічні працівники, медичні працівники, помічники вихователів та санітарки – няні, батьки або особи, які їх замінюють, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти.

7.2.      Статус учасників навчально-виховного процесу, їхні права визначаються Законом України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», цим Статутом та іншими нормативними документами.

7.3.      Права дитини у сфері дошкільної освіти:

– безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;

– захист від будь – якої інформації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;

– захист від будь – яких форм експлуатації дітей, які шкодять здоров’ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;

– здоровий спосіб життя.

7.4.        Права батьків або осіб які їх замінюють:

– обирати та бути обраними до органів громадського самоврядування закладу;

– звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

– брати участь в покращенні  організації навчально – виховного процесу та зміцнені матеріально – технічної бази закладу;

– відмовлятися від додаткових освітніх послуг;

– захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді;

Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані:

– своєчасно вносити плату за харчування дитини в закладі у встановленому порядку;

– своєчасно повідомляти заклад про можливість відсутності або хвороби дитини;

– слідкувати за станом здоров’я дитини;

Інші права, що не суперечать законодавству України.

7.5.      На посаду педагогічного працівника закладу приймається особа, яка має відповідну педагогічну освіту, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.

7.6.      Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами України «Про освіту» ,«Про дошкільну освіту», іншими нормативно – правовими  актами прийнятими відповідно до них, правилами внутрішнього трудового розпорядку.

7.7.      Педагогічні працівники мають право:

– на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми;

– брати участь у роботі органів самоврядування закладу;

– на підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях,нарадах;

– проводити в установленому порядку науково – дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

– вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу;

– на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства.;

– об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

– на захист професійної честі  та власної гідності;

Інші права, що не суперечать законодавству України.

7.8.      Педагогічні працівники зобов’язані:

– виконувати статут, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

– дотримуватись педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;

– забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь – яких форм експлуатації та дії, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та психічного насильства;

– брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов’язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загально – політичної культури;

– виконувати накази та розпорядження керівництва;

Інші обов’язки що не суперечать законодавству України.

7.9.      Педагогічні та медичні працівники приймаються та звільняються з посади відділом освіти Конотопської міської ради за поданням адміністрації закладу, інші працівники приймаються на роботу до дошкільного закладу завідуючим.

7.10.    Працівники закладу несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров’я дитини згідно зі законодавством.

7.11.    Працівники закладу у відповідності до ст..26 Закону України « Про  забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» проходять  періодичні безоплатні медичні огляди (2 рази на рік) в центральній районній лікарні.

7.12.    Педагогічні працівники закладу підлягають атестації, яка здійснюється відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом Міністерством освіти і науки України №930 від 06.10.2010.

7.13 За успіхи в роботі встановлюються такі форми матеріального та морального заохочення:

– грошова нагорода;

– грамоти відділу освіти міської ради, управління освіти облдержадміністрації, Міністерства освіти і науки України;

– значок  «відмінник освіти України»;

– державні винагороди.

7.14.    Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку закладу, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору або за результатами атестації, не відповідають займаній посаді, звільнюються з роботи відповідно до чинного законодавства.

VIIІ. УПРАВЛІННЯ  ДОШКІЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ.

8.1.      Управління  дошкільним закладом здійснює відділом освіти Конотопської міської ради.

8.2.      Безпосереднє керівництво роботою закладу здійснює його завідуючий, який призначається і звільнюється з посади начальником відділу освіти Конотопської міської ради за погодженням з міським головою  з дотриманням чинного законодавства.

Керівник дошкільного закладу:

– відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом  України «Про дошкільну освіту, та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до змісту і обсягу;

– здійснює керівництво і контроль за діяльністю дошкільного закладу;

– діє від імені закладу, представляє його в усіх державних і інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;

– розпоряджається в установчому порядку майном і коштами дошкільного закладу; і відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально – технічної  бази закладу;

– видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;

– затверджує штатний розпис за погодженням з управлінням освіти;

– контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;

– затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом;

– забезпечує дотримання санітарно – гігієнічних , протипожежних норм і правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;

– контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;

– підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує  творчі пошуки, дослідно – експериментальну роботу педагогів;

– організує різні форми співпраці з батьками або особами, що їх  замінюють;

– щороку звітує про навчально – виховну, методичну, економічну і фінансово – господарську діяльність закладу на загальних зборах колективу та батьків, або осіб які їх замінюють.

8.3.        Постійно діючий колегіальний орган у закладі – педагогічна рада.

До складу педагогічної ради входять: керівник і його заступники, педагогічні працівники, медичні працівники, інші спеціалісти, можуть входити голови батьківських комітетів.

Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути представники громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи що їх замінюють.

Головою педагогічної ради є завідувач закладом.

Педагогічна рада закладу:

– розглядає питання навчально – виховного процесу в дошкільному закладі та приймає відповідні рішення;

– організує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, передового педагогічного досвіду;

– приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних працівників.

Робота педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб закладу.

Кількість засідань педагогічної ради складає не менше 4 –х на рік, та визначається в річному плані.

8.4.        Органом громадського самоврядування закладу є загальні збори колективу закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, де:

– заслухують звіт керівника з питань статутної діяльності закладу, звіт голови ради закладу, дають їй оцінку шляхом таємного голосування;

– обирають раду закладу, її членів і голову, встановлюють терміни її повноважень;

– розглядають питання навчально – виховної, методичної та фінансово – господарської діяльності закладу;

– затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку закладу.

– приймають Статут, зміни і доповнення.

Загальні збори скликаються не рідше одного разу на рік.

Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

8.5.      У період між загальними зборами діє рада дошкільного закладу. Кількість засідань ради визначається за потребою. Засідання ради закладу є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів. До складу ради навчального закладу обираються пропорційно представники від педагогічного колективу і батьків або осіб що їх замінюють.

Рада закладу організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально – технічної бази, поповнення й використання бюджету закладу, вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально – виховного процесу, погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків.

8.6.      У дошкільному закладі може діяти піклувальна рада – орган самоврядування, який формується з представників органів управління освіти, підприємств, установ, навчальних  закладів, організацій, окремих громадян з метою залучення громадськості до вирішення проблем освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної роботи закладу.

Піклувальна рада у складі 7 осіб створюється за рішенням загальних зборів або ради закладу. Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах закладу і працюють на громадських засадах. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради. Кількість засідань визначається доцільністю, але, не менше 4-х разів на рік.

Основними завданнями піклувальної ради є:

– співпраця з органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов утримання дітей в закладі;

– сприяння зміцненню матеріально – технічної, культурно – спортивної, корекційно – відновлювальної, лікувально – оздоровчої бази закладу;

– сприяння залученню додаткових джерел фінансування закладу;

– сприяння організації та проведенню заходів, спрямованих на охорону життя та здоров’я учасників навчально – виховного процесу;

– організація дозвілля та оздоровлення дітей та працівників закладу;

– стимулювання творчої праці педагогічних працівників;

– всебічне зміцнення зв’язків між родинами дітей та закладом;

– сприяння соціально – правовому захисту учасників навчально – виховного процесу.

IX. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ.

9.1.      Дошкільному закладу передано в оперативне управління земельну ділянку, будівлі, споруди, комунікації, інвентар, обладнання, спортивні та ігрові майданчики. Рішенням 24 сесії п’ятого скликання Конотопської міської ради від 27.02.2008 року зазначена земельна ділянка площею 1,1628га(державний акт на право постійного користування земельною ділянкою серія ЯЯ №282294). Дошкільний заклад згідно з чинним законодавством користується земельною ділянкою за призначенням і несе відповідальність за дотримання вимог її охорони.

9.2.      Матеріально-технічна база включає будівлі, споруди, земельну ділянку, комунікації, обладнання інші матеріальні цінності, вартість яких відображена у балансі закладу:

– 13 кімнат для занять;

– 13 спалень;

– музична зала;

– медичний блок;

– методичний кабінет;

– спортивна зала;

– 2 логопедичних кабінети;

– приміщення для адміністрації, педагогів, обслуговуючого персоналу;

– харчоблок, пральня.

9.3.      Збитки надані дошкільному закладу внаслідок порушення майнових прав засновника юридичним чи фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

9.4.      Вилучення основних фондів , оборотних коштів та іншого майна дошкільного закладу проводиться лише у випадках передбачених чинним законодавством.

X. ФІНАНСОВО – ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ.

10.1.      Джерелом формування кошторису дошкільного закладу є кошти:

– місцевого бюджету;

– отримані від надання освітніх послуг понад обсяги, встановлені навчальним планом і програмами у дошкільних та загальноосвітніх закладах;

– платні гуртики та факультативи;

– консультації для дітей понад обсяги, встановлені навчальним планом і програмами навчальних закладів;

– організація «груп здоров’я», спортивних та фізкультурно-спортивних заходів;

– здавання в оренду будівель, споруд та іншого нерухомого майна, обладнання непов’язаних з навчально-виховною діяльністю , яке не погіршує соціально-побутові умови працівників закладу,дітей.

10.2.      Статистична звітність Ф №85- к про діяльність закладу здійснюється відповідно до чинного законодавства.

10.3.      Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в закладі визначається законодавством, нормативно – правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковується заклади.

XI. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ.

11.1.      Державний контроль за діяльністю дошкільного закладу здійснюється з забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти, державних стандартів дошкільної освіти.

Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки України, Державна інспекція навчальних закладів, відділу освіти Конотопської міської ради, управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації.

11.2.      Основною  формою  державного  контролю за діяльністю  дошкільного  закладу є  атестація,  що  проводиться   не   рідше  одного  разу  на  десять років  у  порядку, встановленому  Міністерством  освіти  і  науки України. В період між атестацією проводяться  перевірки(інспектування)  дошкільного  закладу  з  питань  пов’язаних  з

його навчальною діяльністю, зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 2-х разів на рік.

11.3.      Перевірки з питань не пов’язаних з навчально-виховною роботою проводиться відділом освіти міської ради відповідно до законодавства.

XII. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ ЗАКЛАДУ.

12.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію дошкільного закладу приймає Конотопська міська рада.

12.2. Реорганізація дошкільного закладу відбувається шляхом злиття , з’єднання, поділу, відділення.

12.3. Ліквідація дошкільного закладу проводиться ліквідаційною комісією призначеною міським головою, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією призначеною цим органом . З часу призначення ліквідаційної комісії ,до неї переходять повноваження щодо управління дошкільним закладом. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно дошкільного закладу, виявляє дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і пред’являє його міському голові.

У випадку реорганізації права та зобов’язання дошкільного закладу переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства.

12.4. При реорганізації або ліквідації дошкільного закладу дошкільникам надається можливість перевестись до дошкільного закладу на території міста, а працівникам, які звільнені або переводяться гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до чинного законодавства України про працю.

Вам може бути цікаво...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.